ISO 9001:2008 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Какво е ISO 9001?

ISO 9001 e най-популярният и широко разпространен международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да удовлетворява клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми към непрекъснато усъвършенстване на процесите.
Всяка организация, която иска да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване и се стреми към непрекъснато подобрение на управленската си дейност и процеса на работа, трябва да внедри и сертифицира ISO 9001.
ISO 9001 e приложим за всяка организация, независимо от нейния размер, вид и дейност, която извършва.
Стандартът се основава на осем основни принципа, които гарантират успешно ръководене и функциониране на една организация:
• ориентираност към клиента;
• лидерство;
• компетентност, обучение и осъзнаване на хората, работещи в организацията;
• процесен подход;
• системен подход за управление;
• непрекъснато подобряване;
• взимане на решение, основано на факти;
• взаимноизгодни отношения с доставчиците.

Какви са ползите от внедряването на ISO 9001?

• повишен фирмен имидж;
• разширяване на пазарите - увеличени възможности за участие в обществени поръчки и присъствие на чуждестранни пазари;
• работещ механизъм за следене на изпълнението на изискванията на клиента още от заявката;
• подобряване на вътрешния ред, чрез единни правила за работа - документирани, обявени и разбрани в цялата организация;
• ясни отговорности и разписани инструкции за това кое, как и от кого се извършва;
• ефективен механизъм за самопроверка и усъвършенстване – вътрешни одити и преглед от ръководството;
• подобряване на отношенията с клиентите и доставчиците;
• непрекъснато подобряване на компетентността на персонала.