ISO14001:2004 СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Какво представлява ISO 14001?

ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат, както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда.
• Основен акцент на стандарта е идентифицирането и оценката на аспектите на околната среда, като по този начин организациите се стремят да намалят негативните въздействия от дейността си.
ISO 14001 е приложим към всяка организация, независимо от нейната големина или предмет на дейност, която желае да подобри резултатността си спрямо околната среда.

Специфични моменти при въвеждането на Системата за управление на околната среда:

• Доброволно поемане на ангажименти по отношение на околната среда и обявяването им пред заинтересованите страни;
• Разширява се кръга от заинтересованите страни - освен клиента (съгласно ISO 9001 ) и служителите, тук се разглеждат интересите и на външни за организацията страни – партньори, доставчици, посетители, съседи, местни жители, контролни органи.
• Стандартът не определя конкретни показатели за резултатност спрямо околната среда;
• Съществува много добра нормативна рамка за прилагането му;
• Ангажира всички нива на персонала в организацията, например по отношение на управлението на отпадъците;
• Отделя се голямо внимание на физическото състояние на организацията и реалното изпълнение на изискванията, например по отношение на чистота, разделност при събиране на отпадъците, съхранение на опасни вещества и др.
• Разширява се кръга от екологично ангажирани фирми, чрез поставяне на изисквания към доставчици и подизпълнители по отношение на околната среда;
• Създава механизми за самоконтрол в организацията – мониторинг, оценка на съответствието и вътрешни одити;

Предимствата за организацията от въвеждането и сертифицирането съгласно ISO 14001:

• Повишава се доверието на партньори и външни заинтересовани страни;
• Позволява на организацията да упрaвлява своите екологични проблеми, което води до по-добри екологични показатели;
• Минимизира се риска от екологични инциденти и се намаляват последиците от тях;
• Повишаване на екологичното съзнание на служителите, промяна в мисленето и навиците им и пренасяне на добрите "зелени" практики извън организацията;
• Ефикасен контрол на потреблението на ресурсите, което води и до намаляване на разходите;
• Идентификация на всички приложими за организацията изисквания;
• При ефикасно прилагане се елиминира напълно риска от санкции от страна на контролни органи;