BS OHSAS 18001: СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

Какво представлява BS OHSAS 18001?

BS OHSAS 18001 е стандарт който определя изискванията за Система за управление на здравето и безопасността при работа, за да се даде възможност на всяка организация да управлява рисковете за здравето и безопасността при работа и да подобрява постиженията си в тази област.
• Основен акцент на стандарта е непрекъснатото идентифициране на опасностите, оценка и управление на рисковете, с цел намаляване на възможността за инциденти, свързани със здравето и безопасността при работа.
BS OHSAS 18001 е приложим към всяка организация, независимо от нейната големина или предмет на дейност, която желае да намали или отстрани напълно рисковете, свързани със здравето и безопасността при работа за своя персонал и други външни заинтересовани страни.

Специфични моменти при въвеждането на Системата за управление на здравето и безопасността при работа:

• Доброволно поемане на ангажименти по отношение на здравето и безопасността при работа и обявяването им пред заинтересованите страни;
• Разширява се кръга от заинтересованите страни - освен клиента (съгласно ISO 9001) и служителите, се разглеждат интересите и на външни за организацията страни – партньори, доставчици, посетители, преминаващи, съседи, местни жители, контролни органи.
• Стандартът не определя конкретни показатели за резултатност спрямо здравето и безопасността при работа;
• Съществува много добра нормативна рамка за прилагането му;
• Отделя се голямо внимание на пратическото прилагане на изискванията, например по отношение на физическо състояние на помещенията, опасно поведение на персонала, носене на ЛПС и др.
• Създава механизми за самоконтрол в организацията – мониторинг, оценка на съответствието и вътрешни одити;
• Налага тясно сътрудничество със службите по трудова медицина, във връзка с оценката на риска;

Предимствата за организацията от въвеждането и сертифицирането съгласно BS OHSAS 18001:

• Повишава доверието на партньори и външни заинтересовани страни и придава имидж;
• При договаряне с клиенти;
• При наемане на нови служители;
• При участие в обществени поръчки;
• Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа;
• Идентифицират се всички приложими за организацията изисквания;
• Осигурява ефикасни методи за комуникация с контролните органи;
• При ефикасно прилагане се елиминира напълно риска от санкции от страна на контролни органи;
• Подобрява културата за полагане на безопасен труд в организацията;