БДС EN ISO/IEC 17020:2012 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ОРГАНИ, ИЗВЪРШВАЩИ КОНТРОЛ

Международният стандарт EN ISO/IEC 17020 съдържа изисквания за компетентността на органите, извършващи контрол, и за безпристрастността и последователността на техните дейности по контрол.
EN ISO/IEC 17020 е приложим за органите за контрол от вид А, В или С, както са определени в стандарта, и се отнася за всеки етап на контрол.
Видът на органа за контрол, според условията, при които извършва услугите си и видът на тяхната независимост са от вид:
"А" - извършващ контрол от трета страна;
"В" - извършващ контрол от първа страна и предоставя контрол само на организацията, от която е част,
"С" - извършващ контрол от първа страна, контрол от втора страна или и двата вида и предоставя услуги по контрол на организацията, от която е част или на други страни, или и двете.
EN ISO/IEC 17020 е предназначен за ползване от органите за контрол и от техните акредитиращи органи.
Органите за контрол извършват определяне на съответствието на контролирания обект спрямо предварително определените изисквания, които може да бъдат определени в: нормативни актове, стандарти, технически спецификации, и т.н.
Терминът „обект“ е използван в този международен стандарт и включва продукт, процес, услуга или съоръжение.
Контролираните характеристики/параметри могат да включват елементите на количеството, качеството, безопасността, възможността за използване и сигурността на обекта на контрол.