ГРУПИ И КОМИТЕТИ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

На основание Наредба №4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията ние организираме провеждане на обучение дистанционна или приствена форма, според времето с което разполагате.
Обучението включва:
• Организация за изграждане на Комитет/Група по условия на труд.
• Участие в Комитета по условия на труд.
• Наредба РД-07-2/2009г. за инструктажа на работниците и служителите изисква първоначални и ежегодни обучения на членове на КУТ / ГУТ., както и на органа по безопасност и здраве.
• Изготвяне на програми за обучения.
• Организиране и провеждане на обучението.
• Издаване на удостоверения.

ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ И ОТГОВОРНИЦИ ПО КАЧЕСТВО

Подготовка и провеждане на вътрешни одити на системи за управление в съответствие с БДС EN ISO 19011:2011
Запознаване с принципите на одита, програмата за вътрешни одити, провеждането на вътрешен одит, изискванията за компетентност на одитора и изграждане на умения в участниците за управлението и провеждането на вътрешен одит на системи за управление:
• на качеството (БДС EN ISO 9001:2008);
• на околната среда (БДС EN ISO 14001:2005);
• на здравето и безопасността при работа (BS OHSAS 18001:2007) и
• в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:06/2014, БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012

ДОБРИ ПРАКТИКИ

• Органи за контрол, разработващи и внедряващи система за управление по БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Фактори на работната и околната среда.Валидиране на методи за контрол. Проследимост на измерванията.
• Пожарна безопасност – изисквания на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
• Обучение на работодателите по осигуряване на ЗБУТ
• И др.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСТНОСТ

Обучението се провежда съгласно изискванията за ежегодно обучение в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и е предназначено за:
• ръководители на процеси;
• органи по безопасност и здраве при работа (длъжностни лица по чл. 24 от ЗЗБУТ);
• лица, провеждащи инструктажи;
• членове на Комитети и Групи по условия на труд;