Комплексно счетоводно обслужване


• Индивидуален подход към всеки клиент в зависимост от нуждите и спецификата на дейността,в която се развива;
• Качествени счетоводни услуги съобразени с всички нормативни изисквания в дадената област;
• Коректни взаимоотношения;

1. Счетоводната отчетност;

• Разработване на индивидуалната счетоводна политика на фирмата, съобразно законовите изисквания;
• Разработване на индивидуалния сметкоплан на предприятието;
• Текущо осчетоводяване на първичните документи и следене на икономическите процеси във фирмата;
• Ежемесечно изготвяне на справките - декларации по ЗДДС и всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС;
• Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата по контрагенти;
• Изготвяне на платежните документи за дължимите данъци, такси и осигуровки;
• Водене на складови наличности на материалните запаси и ценности по вид, количество и стойност;
• Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
• Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея;
• Регистрация и дерегистрация по ЗДДС.

2. Т Р З и личен състав;

• Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск, заповеди за уволнение и т.н.;
• Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62, ал.4 от КТ;
• Изчисляване и изготвяне на месечните ведомости за работни заплати;
• Изготвяне на служебни бележки за Бюрата по труда, Службите за социално подпомагане и други;
Изготвяне и подаване, изискваната от НАП ежемесечна информация за осигурените от фирмата лица (декл. Обр.1 и Обр.6);
• Изготвяне и поддържане на трудови досиета на всички работници;
• Изготвяне на необходимите при пенсиониране документи;
• Консултации и съвети относно новостите в законодателството по социалното, здравното и пенсионното осигуряване и Кодекса на труда