ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (СУ)
Преглед на състоянието;
Разработване на документите от СУ;
Внедряване;
Функциониране;
Сертифициране и придобиване на сертификат.