Регистрирана Служба по трудова медицина от Министерството на здравеопазването

Служба по трудова медицина М-КОНСУЛТИНГ 83 ЕООД изготвя цялостната документация необходима за представяне пред инспекцията по труда и другите контролни органи. Нашата Служба по трудова медицина се стреми да помогне на работодателите да осигурят здравословни и безопасни условия на труд за своите служители.

Документация по ЗБУТ, която нашата Служба по трудова медицина ще изготви за вас:

Обща организация

1. Заповед за определяне на длъжностни лица в обектите и работните площадки на фирмата, на които се полага наемен труд, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда (по чл. 403а КТ).
2. Писмена заповед на работодателя за определяне на лице за организиране и изпълнение на БЗР или длъжностна характеристика на експерт, здравословни и безопасни условия на работа
3. Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ.
4. Заповед за определяне на лице, което да поддържа регистъра на трудовите злополуки.
5. Образец на дневник за регистриране на трудовите злополуки.
6. Образец на заповед за определяне на комисия за разследване на трудова злополука.
7. Образец на протокол за разследване на трудова злополука.
8. Съгласувателен протокол за определяне на лицата, които подлежат на задължителна застраховка „трудова злополука”.

Организация на инструктажи и обучения

1. Заповед за определяне на видовете инструктажи; лицата, които ще бъдат инструктирани; лицата, които ще провеждат инструктажа.
2. Заповед за определяне на видовете обучения; лицата, които ще бъдат обучавани; програмата на обучението; лицата, които ще провеждат обучението.
3. Заповед за определяне на работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение; учебната програма; продължителността на обучението; обучаващите лица.
4. Протокол от проведено обучение и изпит на работници и служители, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и техните съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора .
5. Програма за начален инструктаж.
6. Програма за инструктаж на работното място.
7. Програма за ежедневен инструктаж.
8. Програма за периодичен инструктаж.

Учредяване и дейност на Комитет/Група по условия на труд

1. Заповед за определяне на представител/и на Работодателя.
2. Заповед за свикване на общо събрание.
3. Протокол от общо събрание за избор на представител/и на работещите.
4. Протокол от учредително заседание на КУТ/ГУТ и изготвен план за работа.
5. Правилник за работа на КУТ.
6. Заповед за определяне на представителите, които ще бъдат обучавани, периода и начина за провеждане на обучението.
7. Програма за първоначално обучение на КУТ/ГУТ.
8. Програма за ежегодно обучение на КУТ/ГУТ.
9. Четири примерни протокола от заседание на КУТ/ГУТ (минималния брой заседания за една година, съгласно ЗЗБУТ)

Оценка на риска

1. Заповед за определяне на периодичност на оценката на риска.
2. Изготвяне на оценка на риска.
3. Програма от мерки за отстраняване или намаляване на риска.
4. Физиологичен режим на труд и почивка.

Лични предпазни средства

1. Списък на работните места и видовете работа, за които на работещите се осигуряват ЛПС.
2. Инструкция за използването, поддръжката и съхранението на личните предпазни средства.

Работно оборудване

1. Заповед за определяне на периодичност на измерванията на електрооборудването (импеданс Zs на контура “фаза – защитен проводник”).
2. Заповед за определяне на периодичността и начина на поддръжка на осветителните уредби.
3. Инструкции за безопасна работа с използваното оборудване
4. Заповед за определяне на лице, което да следи за изправността на ръчните електрически инструменти.
5. Образец на дневник за проверки на ръчните електрически инструменти и преносими лампи и трансформатори.
6. Образец на протокол за извършен ремонт и проверка на работно оборудване.

Списъка който Служба по трудова медицина М-КОНСУЛТИНГ 83 ЕООД ви предлага не е изчерпателен. В зависимост от дейността на фирмата е възможно да възникнат и други необходими за изготвяне документи, както и някои да отпаднат.