Обучения

Обучение по ЗБУТ по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Предназначено за:

• Ръководители на трудови процеси
• Длъжностни лица по чл. 24 ЗЗБУТ
• Лица провеждащи инструктажи
• Членове на Комитети и Групи по условия на труд

Обучение за ръчна работа с тежести

Нормативно основание:

• Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.
• Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.


Предназначено за:

• Всеки, който изпълнява задачи, свързани с ръчна работа с тежести.

Обучение на членове на Комитети и Групи по условия на труд

Нормативно основание:

• Съгласно Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията представителите на работодателя и на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд.

Предназначено за:

• членове на КУТ и ГУТ

Обучение по първа долекарска помощ

Нормативно основание:

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд
• Заповед № РД 09-410 от 1994 г.
• Наредба 2/2004 г.

Предназначено за:

• Работещи

Обучение за безопасна работа и съхранение на опасни вещества

Нормативно основание:

• Наредба № 13 от 30.12.2003 г.
• Наредба за реда и начина за съхранение на ОХВС

Предназначено за:

• Работещи с опасни химични агенти
• Отговорни лица за безопасното съхранение

Обучение за безопасна работа с повдигателни съоръжения

Нормативно основание:

• Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

Предназначено за:

• Прикачвачи • Лицата, които управляват товароподемни кранове и електрически телфери

Обучение по изискванията за експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане

Нормативно основание:

• Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

Предназначено за:

• Лицата, които обслужват съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли, резервоари и тръбопроводи за водна пара и гореща вода.

Обучение по изискванията за безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и уредите за природен газ

Нормативно основание:

• Наредба за безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и уредите за природен газ

Предназначено за:

• Обслужващия персонал за устройството и изискванията за безопасна експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации.

Обучение за отговорници по пожарна безопасност

Нормативно основание:

• Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и чл. 6, ал.1, т.4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Предназначено за:

• Отговорници по пожарна безопасност;
• Длъжностни лица по здраве и безопасност при работа;
• Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
• Специалисти по безопасност и здраве;
• на комитетите (групите) по условия на труд и др.;
• Ръководители от структурните звена в предприятията;