Служба по трудова медицина

Служба по трудова медицина

За да отговорите на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд при осъществяването на дейност на територията на Република България е необходимо да се извършат редица дейности гарантиращи, както здравословна и безопасна работна среда, така и елиминиране или намаляване на опасността от възникване на последствия за здравето на работещите, които са:

Осъществяване на здравно наблюдение посредством изготвяне на Лично здравно досие на всеки работник или служител. Целта е проследяванена професионални заболявания и трудови злополуки в резултат на остри и дълготрайни въздействия върху здравето на работниците и служителите. Работодателите имат задължение регулярно да изпращат, към обслужващата ги Служба по трудова медицина, информация за заболяванията на назначените на трудови договори лица - болнични листове, показатели за временна и трайна неработоспособност и др., както и да изискват задължително карти за предварителен медицински преглед от всеки новоназначен служител.

Изготвяне на Годишни анализи на заболеваемостта въз основа на информация за заболяванията на работниците и служителите за предходната година и се предава задължително до 30 юли на настоящата година в Регионална здравна инспекция. Служба по трудова медицина М-КОНСУЛТИНГ изготвя Годишни анализи на заболеваемостта БЕЗПЛАТНО за всички свои партньори, с които има сключен валиден договор за обслужване.

Оценка на риска за условията и безопасността на труда, която включва изработване на карти за оценка на условията на труд на работното място, препоръки по отношение на избора и ефективността на средствата за колективна и лична защита, мерки и програми за отстраняване и намаляване на риска, както и физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

Изготвяне на пакет от вътрешно-фирмени документи по здраве и безопасност при работа. Служба по трудова медицина М-КОНСУЛТИНГ предлага на своите клиенти изготвяне на пакет от вътрешно-фирмени нормативни документи свързани със здравето и безопасността на работещите - правилници, инструкции, документи за пожарна безопасност, заповеди и др. Моля обърнете се към нашите представители за повече информация.

Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ. Всички работодатели са задлъжени да изготвят и подават декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ до 30 април всяка година. Ние можем да го правим вместо Вас, за повече информация моля да се обърнете към наш сътрудник.

При интерес или въпроси, не се колебайте да изпратите запитване през сайта или да ни потърсите на посочените телефони за контакт.