Системи по упралвние

ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (СУ)

Преглед на състоянието;
Разработване на документите от СУ;
Внедряване;
Функциониране;
Сертифициране и придобиване на сертификат.

Система за управление на качеството

Какво е ISO 9001?

ISO 9001 e най-популярният и широко разпространен международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да удовлетворява клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми към непрекъснато усъвършенстване на процесите. Всяка организация, която иска да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване и се стреми към непрекъснато подобрение на управленската си дейност и процеса на работа, трябва да внедри и сертифицира ISO 9001. ISO 9001 e приложим за всяка организация, независимо от нейния размер, вид и дейност, която извършва.

Стандартът се основава на осем основни принципа, които гарантират успешно ръководене и функциониране на една организация:

• ориентираност към клиента;
• лидерство;
• компетентност, обучение и осъзнаване на хората, работещи в организацията;
• процесен подход;
• системен подход за управление;
• непрекъснато подобряване;
• взимане на решение, основано на факти;
• взаимноизгодни отношения с доставчиците.

Какви са ползите от внедряването на ISO 9001?

• повишен фирмен имидж;
• разширяване на пазарите - увеличени възможности за участие в обществени поръчки и присъствие на чуждестранни пазари;
• работещ механизъм за следене на изпълнението на изискванията на клиента още от заявката;
• подобряване на вътрешния ред, чрез единни правила за работа - документирани, обявени и разбрани в цялата организация;
• ясни отговорности и разписани инструкции за това кое, как и от кого се извършва;
• ефективен механизъм за самопроверка и усъвършенстване – вътрешни одити и преглед от ръководството;
• подобряване на отношенията с клиентите и доставчиците;
• непрекъснато подобряване на компетентността на персонала.

Системи за управление по отношение на околната среда

Какво представлява ISO 14001?

• ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат, както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда.
• Основен акцент на стандарта е идентифицирането и оценката на аспектите на околната среда, като по този начин организациите се стремят да намалят негативните въздействия от дейността си.
• ISO 14001 е приложим към всяка организация, независимо от нейната големина или предмет на дейност, която желае да подобри резултатността си спрямо околната среда.

Специфични моменти при въвеждането на Системата за управление на околната среда:

• Доброволно поемане на ангажименти по отношение на околната среда и обявяването им пред заинтересованите страни;
• Разширява се кръга от заинтересованите страни - освен клиента (съгласно ISO 9001 ) и служителите, тук се разглеждат интересите и на външни за организацията страни – партньори, доставчици, посетители, съседи, местни жители, контролни органи;
• Стандартът не определя конкретни показатели за резултатност спрямо околната среда;
• Съществува много добра нормативна рамка за прилагането му;
• Ангажира всички нива на персонала в организацията, например по отношение на управлението на отпадъците;
• Отделя се голямо внимание на физическото състояние на организацията и реалното изпълнение на изискванията, например по отношение на чистота, разделност при събиране на отпадъците, съхранение на опасни вещества и др.;
• Разширява се кръга от екологично ангажирани фирми, чрез поставяне на изисквания към доставчици и подизпълнители по отношение на околната среда;
• Създава механизми за самоконтрол в организацията – мониторинг, оценка на съответствието и вътрешни одити;

Предимствата за организацията от въвеждането и сертифицирането съгласно ISO 14001:

• Повишава се доверието на партньори и външни заинтересовани страни;
• Позволява на организацията да упрaвлява своите екологични проблеми, което води до по-добри екологични показатели;
• Минимизира се риска от екологични инциденти и се намаляват последиците от тях;
• Повишаване на екологичното съзнание на служителите, промяна в мисленето и навиците им и пренасяне на добрите "зелени" практики извън организацията;
• Ефикасен контрол на потреблението на ресурсите, което води и до намаляване на разходите;
• Идентификация на всички приложими за организацията изисквания;
• При ефикасно прилагане се елиминира напълно риска от санкции от страна на контролни органи;

Системи за управление на здравето и безопасността при работа

Какво представлява ISO 45001?

• ISO 45001 е стандарт, който определя изискванията за Система за управление на здравето и безопасността при работа, за да се даде възможност на всяка организация да управлява рисковете за здравето и безопасността при работа и да подобрява постиженията си в тази област.
• Основен акцент на стандарта е непрекъснатото идентифициране на опасностите, оценка и управление на рисковете, с цел намаляване на възможността за инциденти, свързани със здравето и безопасността при работа.
• ISO 45001 е приложим към всяка организация, независимо от нейната големина или предмет на дейност, която желае да намали или отстрани напълно рисковете, свързани със здравето и безопасността при работа за своя персонал и други външни заинтересовани страни.

Специфични моменти при въвеждането на Системата за управление на здравето и безопасността при работа:

• Доброволно поемане на ангажименти по отношение на здравето и безопасността при работа и обявяването им пред заинтересованите страни;
• Разширява се кръга от заинтересованите страни - освен клиента (съгласно ISO 9001) и служителите, се разглеждат интересите и на външни за организацията страни – партньори, доставчици, посетители, преминаващи, съседи, местни жители, контролни органи;
• Стандартът не определя конкретни показатели за резултатност спрямо здравето и безопасността при работа;
• Съществува много добра нормативна рамка за прилагането му;
• Отделя се голямо внимание на практическото прилагане на изискванията, например по отношение на физическо състояние на помещенията, опасно поведение на персонала, носене на ЛПС и др.;
• Създава механизми за самоконтрол в организацията – мониторинг, оценка на съответствието и вътрешни одити;
• Налага тясно сътрудничество със службите по трудова медицина, във връзка с оценката на риска;

Предимствата за организацията от въвеждането и сертифицирането съгласно ISO 45001:

• Повишава доверието на партньори и външни заинтересовани страни и придава имидж;
• При договаряне с клиенти;
• При наемане на нови служители;
• При участие в обществени поръчки;
• Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа;
• Идентифицират се всички приложими за организацията изисквания;
• Осигурява ефикасни методи за комуникация с контролните органи;
• При ефикасно прилагане се елиминира напълно риска от санкции от страна на контролни органи;
• Подобрява културата за полагане на безопасен труд в организацията;

При интерес или въпроси, не се колебайте да изпратите запитване през сайта или да ни потърсите на посочените телефони за контакт.

Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол

Международният стандарт EN ISO/IEC 17020 съдържа изисквания за компетентността на органите, извършващи контрол, и за безпристрастността и последователността на техните дейности по контрол.
EN ISO/IEC 17020 е приложим за органите за контрол от вид А, В или С, както са определени в стандарта, и се отнася за всеки етап на контрол.
Видът на органа за контрол, според условията, при които извършва услугите си и видът на тяхната независимост са от вид:

"А" - извършващ контрол от трета страна;
"В" - извършващ контрол от първа страна и предоставя контрол само на организацията, от която е част;
"С" - извършващ контрол от първа страна, контрол от втора страна или и двата вида и предоставя услуги по контрол на организацията, от която е част или на други страни, или и двете.

EN ISO/IEC 17020 е предназначен за ползване от органите за контрол и от техните акредитиращи органи.

Органите за контрол извършват определяне на съответствието на контролирания обект спрямо предварително определените изисквания, които може да бъдат определени в: нормативни актове, стандарти, технически спецификации, и т.н.

Терминът „обект“ е използван в този международен стандарт и включва продукт, процес, услуга или съоръжение.

Контролираните характеристики/параметри могат да включват елементите на количеството, качеството, безопасността, възможността за използване и сигурността на обекта на контрол.

Анализ на опасностите и контрол на критичните контролни точки

Безопасността на храните е от изключителна важност за общественото здраве, която се осигурява с въвеждането на ефективни НАССР системи. Какво е HACCP?

• HACCP е съкращение на Hazard Analysis ans Critical Control Point, което в превод означава "Анализ на опасностите и контрол на критичните точки". Критичните точки са точки от технологичния цикъл на храните, в които има вероятност да се появят биологични, химически и физически опасности, които да окажат негативно въздействие на храните и човешкия организъм. Критичните точки за контрол трябва да се управляват, с цел задържане нивото на опасността, нейното намаляване или елиминиране.

• HACCP е научно обоснован и систематичен подход. НАССР системата има изключително превантивен характер, свързан с предотвратяване на рисковете от замърсяване на храните и намаляване вероятността от тяхната поява.

• Обхватът на приложение на HACCP системите, покрива цялата хранителна верига – от първичното производство (на плодове, зеленчуци, животни и други за човешка консумация), през производство, транспортиране, съхранение, дистрибутиране, търговия, oпаковане и преопаковане, сервиране, до крайната консумацията на храната от човека.

Следователно HACCP системите са приложим за всички звена от хранителната верига, както и такива които произвеждат опаковки за хранителни продукти, препарати за почистване и дезинфекция за хранителни обекти, храни за животни и препарати за растителна защита.

Принципи на системата НАССР

HACCP се базира на седем основни принципа:

1. Анализ на опасностите

Определяне на всички потенциалните опасности, свързани с отделните етапи на технологичната преработка на храните, анализ на опасностите и оценка на риска от тях, обсъждане на контролни мерки.

2. Определяне на Критичните Контролни Точки или CCP (Critical Control Point)

Определяне на точките, в които вероятността от поява на опасност, оказваща влияние на човешкия организъм, изисква допълнителна намеса за предотвратяване на риска, свеждане до минимум или елиминиране на вероятността от появата на опасност.

3. Определяне на критична граница и въвеждането й

Критичната граница е прагова стойност на критерий, която разделя приемливата от неприемливата стойност на дадена опасност. Определената критична граница за даден периметър трябва да бъде спазвана, за да е сигурно, че CCP е под контрол.

4. Установяване на система на мониторинг /контрол/ на CCP чрез наблюдение

Система на контрол с оглед осигуряването, че всяка CCP е под контрол, т.е. че критичните граници се спазват.

5. Установяване на корективни действия /мерки/

Корективни действия се предприемат, когато мониторингът показва, че определена CCP е извън контрол. Тогава настъпилата ситуация трябва веднага да бъде коригирана чрез предприемане на подходящи действия.

6. Установяване на процедури за верификация /проверка/ на системата

Те са с цел потвърждаване, че системата НАССР работи ефективно, както и откриване на евентуални недостатъци, на база данните от контрола на идентифицираните контролни и критични точки.

7. Въвеждане на документация

Документация включва всички процедури и записи, подходящи за прилагането